Tamil Nadu Medical Council- 6 Credit Hours, Tamil Nadu Dental Council- 18 Credit Points, Tamil Nadu Nurses and Midwives council - 6 Credit Hours, The Tamil Nadu Dr MGR Medical University - 30 credit points.
Accomodation:
  • ⁠ESIC Medical College, KK Nagar, Chennai
  • ⁠Salvation Army, Vepery Chennai
  • Dhyanashram, Santhome, Chennai